SGUANFA
Imitazione generica di effimere di medie dimensioni.